Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Informacja o programie

Świadczenie wychowawcze – PROGRAM 500 + będzie obsługiwane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, 05-807 Podkowa Leśna, ul.Błońska46/48.
Wnioski o przyznanie świadczeń. będzie można składać osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Błońska 46/48 w: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek 8.00-19.00, środa – czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00- 14.00 lub drogą elektroniczną od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 roku. Aby otrzymać świadczenie od kwietnia br., rodzina będzie musiała zadbać, aby jej wniosek został złożony najpóźniej do 1 lipca, bowiem, zgodnie z ustawą, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy od momentu startu programu, rodzice dostaną wyrównanie wstecz tj. od kwietnia.
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać w wysokości 500zł miesięcznie na dziecko matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Ważne:
Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( te Ośrodek sam pozyska z Urzędu Skarbowego) każdego członka rodziny oraz w przypadku utracenia lub uzyskania dochodów w roku bazowym lub po tym roku dokumenty poświadczające uzyskanie (umowa o pracę, zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany- zaświadczenie o dochodzie netto), lub utracenie dochodu (świadectwo pracy, PIT-11).
Rokiem bazowym do przeliczenia dochodów będzie rok 2014.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1 200 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
Jeżeli rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dziecko nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej, wystarczy prawidłowo uzupełniony wniosek.
Informacji na temat świadczenia wychowawczego i sposobu realizacji w Mieście Podkowa Leśna udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 22 729 10 82.