Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku o fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń za październik nastąpi do dnia 31 października 2016r. W przypadku złożenia wniosku o fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016r. do 31 października 2016r. wypłata świadczeń z październik nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 można składać od dnia 1 września 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2016. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2016r.

Informacja
dotycząca zasad przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zakresu dokumentów niezbędnych do jego przyznania

 1. Wniosek należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania osób uprawnionych.
 2. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 01.09.2016 r. w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, tj.
  poniedziałek od 8.00 do 18.00
  wtorek od 8.00 do 16.00 (od 20.09.2016 r. również od 17.00 do 20.00)
  środa i czwartek od 8.00 do 16.00
  piątek od 8.00 do 14.00.
 3. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2016/2017 (trwający od 1.11.2016 r. do 31.10.2017 r.):
  1.  kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się (wnioskodawcy) o świadczenie rodzinne (oryginał do wglądu);
  2. dokumenty potwierdzające podstawę przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.);
  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej – jeżeli osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego;
  4. kserokopia dowodu osobistego pełnoletniego dziecka, które wchodzą w skład rodziny (oryginał do wglądu);
  5. kserokopia aktów urodzenia dzieci, w przypadku aktów zupełnych aktualny dokument (oryginały do wglądu);
  6. kopia orzeczenia niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez dziecko (oryginał do wglądu)
  7.  zaświadczenie od komornika prowadzącego egzekucję zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji za 2 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc złożenie wniosku w Ośrodku;
  8. zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2015 r.;
  9. w przypadku zmiany sytuacji dochodowej w roku bazowym (2015) lub po tym roku należy dołączyć odpowiednio:
   – utrata dochodu- PIT 11 za 2015 rok, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło
   -uzyskanie dochodu- umowa o pracę, zaświadczenie o wysokości dochodu w drugim przepracowanym miesiącu- kwota netto, PIT 11, jeśli uzyskanie w roku bazowym.
  10. decyzja Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej;
  11. kopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginał do wglądu);
  12. zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy lub kserokopia nakazu płatniczego za rok poprzedzający okres świadczeniowy, tj. 2015 r. (oryginały do wglądu) – w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;
  13.  kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację (oryginał do wglądu);
  14. kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty (oryginał do wglądu);
  15. zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły – w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia;
 4. Druki można pobrać:
  1. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
  2. ze strony internetowej MRPiPS
 5. Jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej może wymagać takiego dokumentu w trakcie rozpatrywania ww. wniosku.

Informacja
dotycząca zasad przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zakresu dokumentów niezbędnych do jego przyznania

 1.  Wniosek należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania osób uprawnionych.
 2. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 01.08.2016 r. w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, tj.
  poniedziałek od 8.00 do 18.00
  wtorek od 8.00 do 16.00(od 20.09.2016 r. również od 17.00 do 20.00)
  środa i czwartek od 8.00 do 16.00
  piątek od 8.00 do 14.00.
 3. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 (trwający od 1.10.2016 r. do 30.09.2017r.):
  1. kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się (wnioskodawcy) o świadczenie z funduszu alimentacyjnego (oryginał do wglądu);
  2. dokumenty potwierdzające podstawę przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.);
  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej – jeżeli osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego;
  4. kserokopia dowodu osobistego pełnoletniego dziecka, które wchodzą w skład rodziny (oryginał do wglądu);
  5. upoważnienie dla wnioskodawcy od dziecka pełnoletniego do złożenia w jego imieniu wniosku oraz pobierania świadczeń z funduszu (dotyczy dzieci uprawnionych);
  6. kserokopia aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu);
  7. kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną (oryginał do wglądu);
  8.  zaświadczenie od komornika prowadzącego egzekucję zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji za 2 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc złożenie wniosku w Ośrodku;
  9. zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2015 r.;
  10. w przypadku zmiany sytuacji dochodowej w roku bazowym (2015) lub po tym roku należy dołączyć odpowiednio:
   – utrata dochodu- PIT 11 za 205 rok, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło
   -uzyskanie dochodu- umowa o pracę, zaświadczenie o wysokości dochodu w drugim przepracowanym miesiącu- kwota netto, PIT 11, jeśli uzyskanie w roku bazowym.
  11. decyzja Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej;
  12. kopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginał do wglądu);
  13. zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy lub kserokopia nakazu płatniczego za rok poprzedzający okres świadczeniowy, tj. 2015 r. (oryginały do wglądu) – w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;
  14. kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację (oryginał do wglądu);
  15. kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty (oryginał do wglądu);
  16. zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej – w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia;
 4. Druki można pobrać:
  1. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
  2. ze strony internetowej MRPiPS
 5. Jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej może wymagać takiego dokumentu w trakcie rozpatrywania ww. wniosku.