Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała Nr 61/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Uchwała nr 61/VI/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Skład zespołu został określony Zarządzeniem Nr 29 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 marca 2019 r.

W skład Zespołu wchodzą: 

 1. Ewa Stefańska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 
 2. Marta Klata – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 
 3. Joanna Ratyńska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej 
 4. Artur Duszyński – Kierownik Posterunku Policji w Podkowie Leśnej 
 5. Agnieszka Hein – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej 
 6. Renata Żochowska – pielęgniarka NZOZ Medicus w Podkowie Leśnej 
 7. Małgorzata Czupryńska – pielęgniarka NZOZ Basis w Podkowie Leśnej 
 8. Maria Dalewska – członek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej  
 9. Agnieszka Przystupa-Goral – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna, tel. (22) 729-10-82 e-mail: przemoc@ops.podkowalesna.pl